Nadace VIA: Vyhlásili jsme granty pro lidi, kteří chtějí ve svém okolí obnovit drobné památky

Po dvou letech opět vyhlašujeme program Fond kulturního dědictví podporující obnovu drobných památek.

Cílem programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí. Ale také chceme pomáhat posilování vazeb osobních, a to právě prostřednictvím společné účasti na opravách a oživení drobných památek. Nejde nám pouze o samotnou fyzickou opravu památky, chceme podpořit obyvatele v objevování historie místa, kde žijí, v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících. Míra zapojení veřejnosti je při výběru projektů klíčová. Proto také program nese podtitul „Darujme památkám nový příběh!“.

Drobnou památkou rozumíme krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu (např. kapličky, boží muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, mohyly atd.).

V letošním ročníku Fondu kulturního dědictví chceme část prostředků věnovat také na obnovu drobných židovských památek (např. náhrobků).

A na jakou podporu se mohou autoři  vybraných projektů těšit? Především jde o částku až 40.000 Kč na opravu drobné místní památky, bonusem je pak možnost získání částky až 2.000 Kč na odborné konzultace. Součástí podpory je také úvodní seminář věnovaný tématům souvisejícím s památkovou péčí a zapojováním místní veřejnosti.

Žádost o podporu mohou podávat spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy, farnosti, charity, diakonie či obce.

Uzávěrka příjmu žádostí je 7. března 2016

pokračování článku zde: http://www.nadacevia.cz/2016/01/27/vyhlasili-jsme-granty-pro-lidi-kteri-chteji-ve-svem-okoli-obnovovat-drobne-pamatky/