Místní akční skupiny mají možnost získat z IROP až 1,9 mld. korun, bude nová výzva

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokrát zaměřenou na zlepšení, zajištění kapacit a schopností místních akčních skupin. Podpora se tak dostane do venkovských oblastí.
Podporované aktivity jsou zaměřeny na činnosti místních akčních skupin (MAS) zejména při realizaci jejich strategií, posilování absorpčních kapacit nebo hodnocení žádostí o podporu. Aktivity jsou podrobně uvedeny ve Specifických pravidlech výzev pro žadatele a příjemce.
Oprávněnými žadateli jsou místní akční skupiny, které získaly osvědčení o splnění standardů místní akční skupiny a mají schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Tato povinnost neplatí pro výdaje na animaci školských zařízení. Žádosti o podporu lze podávat od 30. září 2015 do 30. června 2018, realizaci projektů musí MAS dokončit do 31. prosince 2023. Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích. Kontakty na tyto pracovníky jsou uvedeny v textu výzvy a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.
Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP jsou v den vyhlášení výzvy zveřejněna Specifická pravidla výzvy pro žadatele a příjemce.
Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 je k dispozici na webových stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
/tz/