Identifikace potenciálu obce Obříství (Neolokátor) – Hodnocení ze strany veřejnosti

Dne 30.7.2015 se v zasedací místnosti obce Obříství konalo setkání občanů se specialisty na identifikaci rozvojových potenciálů místa, kterého jsem se ráda zúčastnila. Specialisté ze sdružení Neolokator, kteří byli zastupitelstvem za tímto účelem osloveni, zpracovali rozsáhlou studii místních podmínek a představili množství zajímavých podnětů a návrhů pro pozitivní rozvoj obce.
Byla jsem velmi příjemně překvapená komplexností oborů, které Neolokator zahrnuje. Jsem přesvědčená, že právě díky spolupráci architektů, urbanistů, přírodovědce, historika, sociálního geografa a kulturního antropologa se tomuto týmu podařilo proniknout pod povrch běžného života v obci Obříství a nalézt skutečné kvality a zároveň identifikovat problémy místa. Občas měl návštěvník skoro pocit, že tu jednotliví členové již musí nějakou dobu žít.
Začátek přednášky byl věnován přírodním podmínkám obce, kde si přednášející získal můj obdiv za to, co všechno absolvoval za účelem poznání místa… a objevil zajímavosti neznámé i některým starousedlíkům. Zajímavě definoval zdejší charakter podnebí, když ho přirovnal k horské vesnici. Od přírodních podmínek jsme přešli k historii místa, která obec formovala a kterou je důležité znát pro další směřování rozvoje obce. Dozvěděli jsme se, které části obce jsou nejstarší, získali jsme informace o historických památkách v obci. Jako technickou zajímavost považuji
existenci podzemního systému chodeb pod návsí, určeného k odvodnění při záplavách. Který je nyní bohužel již nefunkční. A dále již následoval konkrétní výčet potenciálů rozvoje, uvedených v bodech na jednotlivých
panelech. Jako velmi zajímavý nápad bych hodnotila návrh nové odbočky nynější cyklotrasy, která
probíhá po levém břehu Vltavy. Kdy odbočka by vedla směrem od Vrbna před statek Úpor až do Dušník a dále podél silnice na Štěpána. Statek Úpor považuji za velmi zajímavý, ale bohužel zapomenutý objekt a věřím, že by si tato trasa velmi brzy našla své zájemce. Již nyní je ze strany občanů poptávka po vybudování cyklostezek nebo cyklotras a jistě by se návrh sešel s kladným ohlasem. Líbí se mi též návrh na vytvoření informační stezky v obci, kdy by se jednalo o vytvoření nových informačních tabulí u jednotlivých zajímavých objektů v obci a spojení v uzavřený
okruh. Jsem přesvědčená, že by toto napomohlo ke zvýšení informovanosti obyvatel Obříství o historii obce, která je dle mých zkušeností na nízké úrovni. Správně bylo nastíněno, že by bylo dobré upravit stávající veřejné prostory za účelem setkávání, rekreace, trávení volného času nebo pořádání kulturních akcí. Je vhodné provést parkové úpravy a doplnění mobiliáře do navrhovaných míst. S touto problematikou jsem se setkala sama při trávení rodičovské dovolené v obci a zjistila nedostatek takto zajištěných příjemných míst, kam vyrazit odpoledne na procházku.
Velmi zajímavý bod se týkal transformace historického zemědělského dvora, který se nachází v srdci obce a je jeho výraznou součástí. Nyní je využíván jen částečně, jako prodejna stavebnin. Nápad postupně ho transformovat na funkci občanské vybavenosti a bydlení považuji za výborný. Rozhodně má tento objekt městotvorný potenciál. Nyní je však v soukromém vlastnictví a obávám se, že realizace tohoto návrhu by byla velmi obtížná.
Nicméně tento návrh považuji za velmi přínosný. Dále byla zmiňována lokalita Nové Obříství a kladl se důraz na vytvoření kvalitního veřejného prostoru, který tak často v nové kobercové zástavbě tohoto typu chybí. Souhlasím
s názorem, že by bylo vhodné vytvořit urbanistickou studii zpracování obecních, nyní ještě nezastavěných ploch, kde by tento veřejný prostor vznikl. Vzhledem k tomu, že je tento prostor zároveň vyhrazen pro přemístění fotbalového stadionu, navrhovala bych toto všechno propojit v jeden funkční veřejný celek.
Dále se debata věnovala vytvoření nového kulturního centra v obci. Obec se již touto problematikou aktivně zabývá a nechala si v minulosti zpracovat několik studentských návrhů pro místo chátrající bývalé tělocvičny v centru návsi. Všichni doufáme, že se projekt nového obecního domu podaří dotáhnout do zdárného konce.
Celkově byla přednáška Neolokatoru velmi inspirativní a konkrétní. Architekti v ní jasně prezentovali své názory, roli urbanismu a územního plánování pro rozvoj obcí a možnosti zkvalitnění života prostřednictvím úpravy veřejného prostoru nebo některých stávajících objektů. Věřím, že jejich projekt pomůže obci nejen utřídit si priority rozvoje, ale že se i následně podaří zrealizovat aspoň část těchto vizí a celý projekt tak bude v konečném důsledku ještě více užitečný.
Jana Pražáková
V Obříství, 15.8.2015