Hospodaření a podnikání s křesťanskou přidanou hodnotou – Stanislav Přibyl, generální vikář Biskupství litoměřického

Proces majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi přináší církvím nové možnosti, ale také nové povinnosti a zodpovědnost. Církve v České republice se stávají pomalu, ale jistě nemalým hráčem na ekonomickém poli. Smyslem jejich hospodaření je zajisté dosáhnout kýženého hospodářského výsledku, ale je to zároveň příležitost, jak vnést do světa ekonomie křesťanské hodnoty.

V posledních týdnech celým světem rezonuje hlas papeže Františka, hlavy římskokatolické církve, zvláště v souvislosti s jeho okružním listem (encyklikou), zabývajícím se ochranou životního prostředí, chápanou coby péče o společný dům. Tento papežův text není ojedinělý, vychází z více než stoleté tradice, tzv. sociálních encyklik, které se zabývaly člověkem, vztahy, které tvořil a podmínkami, ve kterých žil, ve světle křesťanské víry. Nejeden z těchto dokumentů se zabýval také ekonomickými otázkami, tváří v tvář problémům své doby, jako byla dělnická otázka na přelomu 19. a 20. století, chudoba, hospodářské krize, bipolární svět či problematika války.

Papež Benedikt XVI. v encyklice Caritas in veritate (Láska v pravdě) z roku 2009 píše: „Ekonomika ke svému řádnému fungování potřebuje etiku; ne jakoukoli etiku, ale etiku přátelskou k lidské osobě.“ (č. 45). A dále: „Uvažujeme-li o tématech souvisejících se vztahem mezi podnikáním a etikou, zdá se, že dosud platné rozlišení mezi podniky zaměřenými na zisk (…) a neziskovými organizacemi (…) už není plně schopno postihnout skutečnost (…). V posledních letech vznikl rozsáhlý prostor ležící mezi oběma typy podniků. Tvoří ho tradiční podniky, které se ovšem zavazují dohodami o sociální pomoci (…).“ (č. 46)

A právě v souladu s těmito slovy a s prostředky, které jsou díky majetkovému vyrovnání postupně k dispozici, se chce Biskupství litoměřické vydat na svou cestu správy majetku a hospodaření. Naším předsevzetím je, abychom při generování nutného zisku dokázali reagovat na potřeby společnosti, v níž se nacházíme, a to již nyní. Jako vhodné podoby se nám jeví jednak sociální podnikání, dále investice do školství, sociálních služeb a investice či podnikání v turistickém ruchu. Nejedná se o zbrusu nové činnosti, s nimiž by Biskupství litoměřické nemělo své zkušenosti.

Po roce 1990 byly na území litoměřické diecéze zřízeny čtyři církevní školy. I když jsou zřízeny v režimu školského zákona a podle současné legislativy je jejich provoz financován Ministerstvem školství, je zde velký prostor pro iniciativy zřizovatele. Nejde jen o pořízení, opravu a údržbu budov, ale také o jejich vybavení a o investice do lidí, ať se jedná o žáky, jejich rodiče, či pracovníky škol, pedagogické i nepedagogické. V posledních letech se nám podařilo zakoupit novou budovu pro základní školu v Jablonci nad Nisou, opravit budovu Biskupského gymnázia a základní školy v Bohosudově, a to za několik desítek miliónů Kč a v rámci investic zakoupit vilu v Liberci, která byla adaptována a je nyní používána jako ubytování pro vysokoškolské studenty. Rovněž neztrácíme ze zřetele konkrétní pomoc jednotlivým žákům a studentům, kteří jsou v obtížné situaci. Jedná se o stipendia nebo o sponzorský příspěvek na stravování ve školních jídelnách.

Na pomezí mezi školstvím a oblastí sociálních služeb se nachází Biskupstvím litoměřickým nedávno založená školská právnická osoba Schrödingerův institut, která se věnuje volnočasovým aktivitám dětí a mládeže ve šluknovském výběžku. V této instituci je registrováno několik tisíc dětí a mladých lidí.

I organizace, které se věnují zvláště sociálním službám, jako jsou charity, jsou činné rovněž na poli volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jde především o nízkoprahová zařízení, kam mohou přijít děti z ulice a smysluplně strávit volný čas, případně se připravit do školy na druhý den.

Církevní organizace, v tomto případě rovněž charity, působí také na pomezí sociálních služeb a zdravotnictví. Mám na mysli různé formy pečovatelských a ošetřovatelských služeb, které jsou velkou pomocí jednotlivým samosprávám.

A konečně je zde ještě jedno pomezí: mezi sociálními službami a podnikáním. V této oblasti je průkopníkem jednak Farní charita Česká Lípa se svým Sociálním podnikem a potom nově založená s.r.o. s názvem Sociální farma, napůl vlastněná Biskupstvím litoměřickým a Farní charitou Česká Lípa.

Farní charita Česká Lípa již od roku 2004 provozuje Sociální podnik jako jedno středisko své činnosti. Vznikl z chráněné dílny. Sociální podnik zaměstnává buď osoby se zdravotním postižením a nebo osoby se sociálním handicapem. Podnik má i chráněná pracovní místa. Rok 2009 byl pro Sociální podnik krizovým, zaměstnanci přišli o zakázku, kdy kompletovali pro jednu výrobní společnost obalové materiály na jejich výrobky. Podařilo se však najít nové pracovní příležitosti, zaměstnanci od roku 2009 provádějí údržbu zeleně, v pekárnách melou strouhanku nebo skládají obalové materiály pro různé výrobky. V podniku pracuje maximálně 15 osob. Sociální podnik je spíše sociální službou než byznysem, má sloužit především pro zajištění pracovních míst handicapovaným osobám.

Naproti tomu v roce 2014 založená Sociální farma, s.r.o. má být řádným a konkurenceschopným podnikatelským projektem, jehož zisk má kromě zaplacení vstupních investic především sloužit sociálním účelům. I zde se počítá se zaměstnáním handicapovaných osob, ať zdravotně či sociálně. Některá z pracovních míst mají potom sloužit pro postpenitenciární péči, tj. pro znovuzačlenění do společnosti osob propuštěných z výkonu trestu. Sociální farma je teprve na svém začátku. Biskupství litoměřické pro její účely investovalo do nákupu nemovitosti, polí, zvířecího inventáře a zemědělské techniky. Na farmě, která se nachází ve Velenicích u Zákup, je čtyřicetihlavé stádo hovězího dobytka, více než sto husí. Farma obhospodařuje přibližně 100 ha půdy, kterou vlastní buď její zakladatelé nebo okolní farnosti či jiné subjekty. Na začátku na farmě pracují tři zaměstnanci, ale spolu s rozvojem podnikání vzroste i počet personálu.

Jako další perspektivní oblast podnikání se jeví byznys ve službách v turistickém ruchu. Litoměřice, kde sídlí Biskupství litoměřické, se nacházejí na břehu Labe uprostřed Českého Středohoří, které má velký turistický potenciál. Biskupství litoměřické podporuje rozvoj turistického ruchu například tím, že se stalo jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České Středohoří. V rámci investic z prostředků získaných z majetkového vyrovnání se počítá s přebudováním dvou nepoužívaných far na penziony. Velké investice jsou realizovány v bývalém kněžském semináři v Litoměřicích. Vzniká zde restaurace s minipivovarem a v budově se již několik let nachází ubytovací zařízení hostelového typu. Nárůst ubytovaných je zatím velmi povzbuzující, jde o několik desítek procent ročně. O hostel se stará společnost In Principio, s.r.o., stoprocentně vlastněná Biskupstvím litoměřickým a pivovar bude provozovat další s.r.o., vlastněné společností In Principio z padesáti procent. I toto podnikání má sociální dimenzi. Například společnost In Principio, s.r.o. měla po dobu své existence 70-90% zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, v tuto chvíli je to deset zaměstnanců.

Křesťanskou přidanou hodnotu spatřuji jednak v investicích do oblastí, které nejsou primárně chápány jako domény podnikání, ale mohou přinést přiměřený zisk, jednak v založení sociálně-podnikatelských subjektů, které budou zisk reinvestovat do služeb pro sociálně handicapované. V neposlední řadě vidím křesťanské hodnoty v podpoře turistického ruchu, který umožní návštěvníkům poznat krásy přírody i kulturní dědictví v našich regionech. Toto dědictví je pak z velké části reprezentováno sakrálním uměním, většinou ve vlastnictví církví. Nakonec vidím křesťanskou přidanou hodnotu v důsledném uplatňování etických principů v podnikání, které vycházejí z křesťanské víry, jako je poctivost, spravedlnost a snaha o čestné získání eticky přiměřeného zisku. Rádi bychom byli inspirací pro další a stali se těmi, kdo by alespoň trochu přispívali ke kultivaci prostředí českého byznysu.

Stanislav Přibyl

generální vikář Biskupství litoměřického

 

Odkazy:

Základní škola Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou www.zsab.cz

Biskupské gymnázium a základní škola v Bohosudově www.bgbzs.cz

Schrödingerův institut www.sinstitut.cz

Vila Harcov www.vilaharcov.cz

Farní charita Česká Lípa www.fchcl.cz

Sociální farma, s.r.o. www.socialnifarma.cz

Destinační agentura České Středohoří www.ceskestredohori.info

In Principio, s.r.o. www.inprincipio.cz

Biskupství litoměřické www.dltm.cz