Jaká je efektivita řízení měst a obcí?

Chovejte se efektivně. Apel, který slýchá každý z nás stále častěji. Každý se s ním vyrovnává po svém. Co na to makroekonomické hledisko? Jednat neefektivně je dlouhodobě neudržitelný stav, který by vedl k finančním problémům různých subjektů. Co může dělat pro zvýšení efektivity poskytování svých služeb město, resp. městský úřad

Efektivita veřejné správy z pohledu různých analýz

Světové ekonomické fórum v roce 2014 poukázalo na skutečnost, že brzdou české ekonomiky je neefektivní veřejná správa.
Jak naznačují data OECD, v České republice není veřejná správa vykonávána efektivním způsobem. Neexistuje žádný ucelený přehled o tom, co vlastně veřejná správa vykonává, ani propracovaná koncepce toho, co a jakým způsobem má veřejná správa vlastně zajišťovat. Jednotlivé agendy veřejné správy jsou často realizovány nekoncepčně a živelně, jsou ve vleku protichůdných a stále se měnících politických priorit a v zajetí resortismu. Dochází pouze k pomalým a dílčím optimalizacím mnohdy bez jakékoliv mezirezortní koordinace nebo propracovanější koncepce. Z hlediska občanů, podnikatelů a dalších subjektů daleko důležitější než agendy veřejné správy jsou její služby, které poskytuje subjektům mimo ni. Tyto služby nejsou a nebyly systematizovány. Úředníci si řeší své problémy, bez snahy pochopit vzájemné souvislosti veřejné správy. Chybí výměna informací mezi aktéry městského života a představiteli samosprávy.

V roce 2010 vydal Svaz měst a obcí ČR Analýzu potřeb měst po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky. Jeden z výsledků analýzy vypovídá o závažnosti ekonomických problémů měst. Nejzávažnějším problémem, kterému tuzemská města čelí, jsou otázky související s trhem práce. Pracovní příležitosti ve městech hodnotilo jako problémové 45 % měst, jako částečně problémové pak 44 % měst. Města nepříliš pozitivně hodnotí místní podmínky pro podnikání, jako problémové je vnímá 67 % měst.

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012-2020, kterou přijala vláda ČR, požaduje mezi jinými potřebu změn v institucionálním prostředí. Výkonnost veřejné správy je v porovnání s privátním sektorem výrazně nižší, což vyplývá z makroekonomického srovnání provedeného např. ve studii NERV ke konkurenceschopnosti, ale i ve studiích Světové banky či Mezinárodního měnového fondu.

 Možnosti zvýšení efektivity řízení měst a obce

Je velmi aktuální přijmout co nejdříve a zásadně taková rozhodnutí, která podpoří zkvalitnění řízení institucí a snížení byrokracie. Je zapotřebí připravit a realizovat taková rozhodnutí, která aktivně řeší a nalézají na obcích cesty k úsporám různého charakteru na straně jedné a zvýšení efektivity vykonávaných činností. Pokud se tak neděje, dochází k odtržení občanů od společnosti, od institucí, kterým nedůvěřují. Občané ztrácejí zájem spolupodílet se na důležitých občanských rozhodnutích osobně, pasivně přijímají informace z různých zdrojů, které opět vedou spíše k destrukci a znehodnocování pozitivních změn ve společnosti.

Evropská unie si je vědoma, že města hrají rozhodující roli v ekonomickém, sociálním a environmentálním rozvoji. Evropa jako taková proto dlouhodobě hledá jednotný model, který by efektivně řešil problematiku urbánní politiky na celoevropské úrovni. V různých politikách si klade za úkol umožnit městům výměnu zkušeností a informací, porovnávat statistické ukazatele informující o kvalitě života ve vybraných evropských městech nebo se zaměřovaly na města, čelící strukturálním obtížím. Stávající revidované předpisy podporují financování rozvoje měst prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pozice měst v řízení komunikace a koordinace místních partnerství a prostřednictvím jejich ovlivňování kvality života obyvatel je klíčová.

 

Některé procesy na městech jsou nedostatečně vykonávané nebo nejsou vykonávané vůbec  – jsou jimi hlavně profilace regionu/destinace, včetně sektorová orientace, výběr priorit, propagace a otevřená komunikace s cílovými skupinami (podnikatelé, občané), síťování (networking), partnerství a tvorba pozitivního image města získávají obrovský význam a stávají se důležitými faktory růstu konkurenceschopnosti měst.

 

Úspěch města totiž není závislý pouze na geografickém umístění, ale spíše na šikovnosti, s jakou dokáže implementovat inovativní strategie svého rozvoje.

S modernizací městské správy souvisí také využití moderních manažerských metod ve veřejné správě, které jsou nutností pro řízení města i komunikaci s obyvateli a významnými aktéry ve městě.

 

 

Ve stručnosti bych uvedl, že ke zvýšení efektivity na obcích mohou napomoci tyto systémové principy:

Spolupráce
a koordinace
Využívání partnerství veřejného, soukromého sektoru, neziskových organizací a občanských organizací při rozhodování o důležitých aspektech na městě prostřednictvím koordinovaného postupu (vyjasnění cílů jednotlivých subjektů, vyjednávání mezi subjekty dle pravidla WIN-WIN, role subjektů ve spolupráci).
Stanovování priorit
a cílů a jejich hodnocení
Pro možnost hodnotit efektivitu města (vykonávaných veřejných služeb, výkon zaměstnanců), tak je třeba stanovit si priority a cíle tak, aby je město dokázalo měřit a pravidelně vyhodnocovat. Smyslem je nastartovat na městech zpětnovazební cyklus PDCA (Plánuj – Udělej – Zhodnoť – Učiň opatření).

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Obchodní ředitel, M.C.TRITON

Zdroj: www.economix.cz

Celý článek zde: http://www.economix.cz/clanek/efektivita-rizeni-mest-a-obci/10453