Inovace v oblasti podpory lokální ekonomiky

Slovní spojení „podpora lokální ekonomiky” přestalo naštěstí být jen bezobsažnou frází. Naopak — je stále frekventovanějším tématem úvah a diskuzí, ale především podstatou a hnacím motorem mnoha reálných projektů. A i když se jedná o tématiku relativně novou, inovace v ní mají své důležité místo.

Úsloví sice říká, že základem státu je rodina, reálně je ale základem spíše region, regionální komunita — a nemusí jít nutně jen o správní obce, města, okresy či kraje. Prosperují-li regiony, žijí a pracují-li v nich lidé rádi, ve výsledku prosperuje celá ekonomika.

REGIONÁLNÍ (MIKRO) EKONOMIKA, ANEB JAK ZALEPIT DĚRAVÉ VĚDRO

Region má z (mikro)ekonomického hlediska výhodu snadnějšího sledování finančních toků — jak jejich příchod do regionu, tak jejich následný tok — ideálně co nejvíce v rámci regionu. Zůstávají-li
finance v regionu, generují další příjmy —dochází k tzv. multiplikačnímu efektu. S myšlenkou multiplikátoru přišel ve 20. letech minulého století slavný anglický ekonom John Maynard Keynes. Jednoduchý ukazatel: tzv. lokální multiplikátor. Lokální multiplikátor sleduje koloběh peněz v místě či regionu. Čím víckrát se peníze „otočí” ve vaší obci, tím více bohatství přinesou všem jejím obyvatelům. Umožňuje tak obecnímu úřadu, obchodu, podniku nebo neziskové organizaci vypočítat, jakou roli hrají v místní ekonomice. Vaše útrata je příjmem někoho jiného, jeho útrata je zase příjmem někoho dalšího atd. Je obtížné zkoumat tok peněz dále než do tří „otočení” — proto se lokální multiplikátor také označuje zkratkou LM3. Princip podpory lokální ekonomiky je také často přirovnáván k zalepování děr v děravém vědru. Do vědra — regionu — přitékají finance — činností místních podnikatelů a firem, turistickým ruchem, obecními rozpočty, atd. Ale zároveň tyto finance odtékají z regionu pryč — především firmám a dodavatelům mimo region. Čím více financí zůstane „doma”, tím více se díky multiplikaci podpoří místní ekonomika.

Třísektorová spolupráce, aneb jak se podnikatel, starosta a ředitel školy navzájem (konečně) našli Další hybnou silou podpory v rámci regionů je spolupráce soukromého sektoru (místních podnikatelů a firem) s představiteli veřejné správy/samosprávy a s neziskovým sektorem (školami, místními akčními skupinami, občanskými a profesními sdruženími). Na regionální úrovni je tato spolupráce standardní, běžně fungující a nezbytná —starosta/radní znají všechny nejvýznamnější podnikatele ve své obci, úspěšní podnikatelé často finančně podporují „své” regiony, také se stávají komunálními poli-tiky a členy samospráv.

Celý článek k naleznete ZDE

Více o multiplikačním efektu naleznete ZDE

Převzato: časopis Inovační podníkání – autor Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (M.C.TRITON)