Gender a řešení veřejného prostoru

Strategické plánování rozvoje města je nedílnou součástí života většiny municipalit. Aby se mohly obce a města systematicky rozvíjet, vznikají strategické dokumenty s dlouhodobými přesahy a vizemi.

Z hlediska rozvoje samosprávy patří mezi klíčové dokumenty například územní plán a poté strategický plán rozvoje města. Zatímco územní plán je primárně zaměřen na prostorové a funkční uspořádání daného území, strategický plán rozvoje města se vyznačuje holistickým přístupem k rozvoji města jako takového a zahrnuje v sobě veškeré oblasti života samosprávy (od dopravy přes osídlení až po kulturu). V tomto článku se budeme věnovat strategickému plánu rozvoje města (SPRM) a jeho přesahům na gender tematiku. Strategickým planem rozvoje města deklaruje samospráva zájem o dlouhodobý rozvoj a systematickou práci v oblastech, které jsou pro ni důležité. Tvorba SPRM by měla vycházet ze tří na sebe navazujících kroků. Jsou jimi:

  • analytická část;
  • strategická část;
  • implementační část.

Součástí tvorby SPRM by vedle studia relevantní dokumentace, řízených rozhovorů a workshopů s představiteli samosprávy měla být i realizace průzkumu veřejného mínění mezi příslušnými stakeholdery (občané města, podnikatelé apod.), tím docílíme zisku širšího portfolia informací.

SPRM vždy definuje prioritní oblasti, které utvářejí život na samosprávě, a to včetně veřejného prostoru, jeho rozvoje a změny. Pro přípravu SPRM je velmi důležité si uvědomit, že cílovou skupinou, pro kterou je dokument připravován, není samotný úřad města, ale občane a občanky žijící ve městě. Veřejnost musí být do celého procesu velmi zásadně zapojena. Ve světě existuje již řada odzkoušených metodologií, jak veřejnost do přípravy SPRM zapojit. Jednou z nejúčinnější pak je Future City Game. Tento projekt vznikl v Británii a v rámci Evropy sdílí zkušenosti mezi městy, které tuto hru »hrály«. Cílem je podchytit zkušenosti, inovace a znalosti a zpracovat je tak, aby se zlepšil život lidí ve městech. Tato hra se využila již i v některých českých městech a úspěšně byla použita například pro práci se sociálně vyloučenými lokalitami.

Celý článek zde:

Zdroj časopis Moderní obec: autoři Petra Kubálková (C2C Solution Group) a Kamil Papeže MC Triton