Iniciativa PLANED: Efektivně v místním rozvoji a podnikání

Z časopisu Moderní obec 04/15

Jedním ze znaků rozvinutých a prosperujících zemí je aktivní přístup obyvatel ke správě jednotlivých regionů. Jako exemplární příklad se uvádí samosprávy švýcarských kantonů, avšak velké možnosti skýtají i správní jednotky zemí, jejichž míra přímé demokracie není tak velká jako v případě Švýcarska. V rámci velšského hrabství Pembrokeshire vznikla na přelomu nového století iniciativa zahrnující několik organizací, v rámci nichž místní obyvatelé aktivně zasahují do podoby vlastního regionu. Místní akční síť pro podnikání a rozvoj v Pembrokeshire (angl. Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development, zkráceně PLANED) se od té doby stala symbolem a modelem úspěšné komunitní organizace, jejíž věhlas v oblasti komunitně řízeného regionálního rozvoje dávno přesáhl hranice Walesu. Dotace z fondů EU jsou pak jen pomyslnou třešničkou na dortu, neboť organizace díky fungující síti místních podnikatelů dokáže většinu svých potřeb pokrýt z vlastních zdrojů.

 

Od svépomocné rekonstrukce místního areálu k největší regionální platformě v zemi

Počátky iniciativy PLANED sahají k přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy místní skupina dobrovolníků úspěšně zorganizovala kampaň na rekonstrukci chátrajícího objektu, který sloužil obecní radě jako ratingová kancelář a později byl nabízen k prodeji. Od roku 1986 tak objekt začal sloužit místní komunitě jako multifunkční centrum, díky jehož aktivitám se doslova vrátil život do lokality, která zažívala útlum po uzavření dobytčího trhu a dalších zdejších obchodů. Jádro této komunity vytvořilo v následujícím roce základy venkovské iniciativy TCRI, jíž se podařilo navázat na sebe další subjekty včetně orgánů samosprávy a již v počátku zahrnovala na 18 vesnic a malých měst v oblastech Narberth a Whitland. Díky tomu získala iniciativa mimo jiné finanční prostředky k realizaci projektů rodících se přímo v rámci jednotlivých místních komunit. Jejich zástupci tvoří řídící panel TCRI, skrze který se schvalují jednotlivé akční plány zahrnující např. rekonstrukce čerpadel k zavlažování komunitních zahrad, analýzy potenciálu míst k rozvoji cestovního ruchu a dalších podobných kroků vedoucích k nastartování podnikatelských kapacit v regionu. Vedle regionálních subjektů spolupracuje inciativa též s Velšskou rozvojovou agenturou a je součástí Velšské podnikatelské iniciativy pro venkov, což jí také umožňuje sdílet příklady dobré praxe v regionech, kde je to zapotřebí. Dynamika této iniciativy přispěla k získání ocenění pro nejlepší komunitní podnikatelský projekt Times/RIBA za rok 1991 a její další expanze později přispěla k vytvoření platformy PLANED.

V témže roce vznikla v jižním Pembrokeshire akční organizace pro venkovské komunity (South Pembrokeshire Action for Rural Communities, zkráceně SPARC) zahrnující populaci kolem 45 000 obyvatel v celkem 37 obcích regionu. Jejím cílem jsou vedle většího zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů též opatření k udržení výdajů uvniř místních komunit, poskytování příležitostí mladým lidem, navýšení příjmů místním farmám či zajištění přístupu k inovativním formám podnikání. Roku 1992 figurovala organizace SPARC mezi prvními 217 skupinami v rámci Evropské unie, které pilotně realizovaly program LEADER. Během 90. let získala organizace mezinárodní reputaci ohledně inovativního rozvoje venkova a dodnes je nejen ve Walesu, ale i v Evropě považována za jednu z prvních iniciativ svého druhu, která poskytla místním lidem možnost stát se rovnými partnery klíčových hráčů v oblasti ekonomiky, kulturně-sociální sféry a životního prostředí.

Na základě těchto úspěchů vznikla myšlenka vytvoření platformy zahrnující jak zástupce místních aktivních komunit, tak reprezentanty veřejného sektoru. Roku 2001 tak vznikla platforma PLANED zahrnující celé hrabství, která umožňuje místním komunitám fungovat jako rovnocenní partneři v procesu místního rozvoje za pomoci programů Velšského národního shromáždění, EU a dalších velšských či britských fondů.

 

Místní podnikatelské iniciativy významně přispívají k lokální ekonomické prosperitě

V rámci platformy PLANED funguje v regionu více organizací, které se soustředí na jednotlivé oblasti (zemědělství, kultura, podnikání atd.). Roli komunitně řízeného zemědělství v rozvoji lokální ekonomiky a jeho různým formám jsme věnovali pozornost u podobných iniciativ představených v minulých číslech Moderní obce. Tentokrát se zaměříme na způsoby podnikatelské spolupráce na úrovni regionu, které PLANED nabízí.

Jedná se především o místní networkingovou organizaci PBN (Pembrokeshire Business Network) a podpůrnou iniciativu PBI (Pembrokeshire Business Iniciative). Prvně jmenovaný subjekt vznikl díky pomoci PLANED jako organizace pro regionální podnikatele, skrze niž mají přístup k užitečným kontaktům a výměně know-how v rámci celého regionu. Vedle pravidelných setkání členů zhruba 10x do roka zajišťuje organizace různé semináře a workshopy, přičemž poplatek za roční členství činí 20 liber. PBN má své volené vedení, které funguje vedle organizační agendy též jako nástroj lobbingu artikulující potřeby a zájmy regionálních podnikatelů v místech, kde vznikají často systémová rozhodnutí mající přímý vliv na podnikatelské prostředí venkova.

Iniciativa PBI se zaměřuje na podporu začínajícím místním podnikatelům, rozjezdy start-upů a sociálního podnikání v celém regionu Pembrokeshire. Na rozdíl od networkingové organizace PBN funguje PBI v regionu již po tři desetiletí jako oficiální registrovaná podnikatelská agentura. Je příkladem symbiózy obdoby českých institucí typu Asociace malých a středních podnikatelů či HK ČR s místními komunitními organizacemi vzešlými spontánně „zdola“. Zdá se až neuvěřitelné, jakou cestu dokázala od začátku 80. let ujít původně lokální iniciativa dobrovolníků na venkově jihozápadního Walesu. Mezinárodní věhlas a vyhledávaný cíl dobré praxe komunitně řízené regionální a lokální agendy je nejen důkazem uznání dlouhodobého úsilí obyvatel Pembrokeshire, ale funguje především jako následování hodný příklad pro jednotlivce i skupiny v regionech dalších států nejen v Evropě.

 

http://www.planed.org.uk

Moderní obec 12/2014: Jan Brabec (ProRegiony), Marek Pavlík (M.C.Triton)

Článek ke stažení zde: http://inspirace.proregiony.cz/wp-content/uploads/2015/05/MO_Mestaprechodu_lokalniekonomika_3-2015.pdf