Téma lokální ekonomiky láká formou soutěží a proniká do strategií místních samospráv

Moderní obec 09/2014

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka zveřejnil letos v říjnu strategii podpory nákupu regionálních potravin v tuzemsku formou soutěže, která spočívá ve sběru kupónů za nákup potravin z místní produkce. Tento krok jen potvrzuje fakt, že už samotné myšlení drobného domácího spotřebitele představuje jednu z klíčových kompetencí k oživení sociální stability založené na fungující lokální ekonomice. Je tedy zcela přirozené, že se rozrůstá zájem o mechanismy, které jdou  podobné změně myšlení naproti. Některé z nich představují úspěšné koncepty ověřené zahraniční praxí (best practice), jiné se doslova rodí v českém prostředí. V americkém státě Oregon například fungují buňky tzv. Business Assistance Team (Skupina podnikatelské podpory), které využívají zkušeností místních dobrovolníků k propojování lokálních podnikatelů s institucemi zodpovědnými za rozvoj, územní plánování a další faktory vedoucí k regionální prosperitě. Vedle místních samospráv jsou to i neziskové organizace typu Národního trastu pro památkovou ochranou, s nímž soukromý sektor aktivně spolupracuje na revitalizačním programu městských center, která představují přirozený prostor hlavních obchodních a společenských aktivit každé lokality.

Ať už jde o cestu přizpůsobování zahraničních příkladů či zavádění vlastních mechanismů, společným znakem je postupné pronikání těchto trendů do strategií místních samospráv či institucí veřejné správy.

 

Když soutěž vzdělává aneb Komenského škola hrou pro regionálního spotřebitele

 O vzájemném vztahu sociální situace a úrovně místní ekonomiky jsme psali již v zářijovém čísle Moderní obce, kde jsme též zmínili koncept regionální spotřebitelské soutěže „zdola“, jejíž pilotní verze probíhá v současnosti s interaktivní výstavou Orbis Pictus Play v Broumovském regionu pod názvem Broumovsko oSOBnĚ. Forma soutěže nabízí v tomto případě hned dvě výhody. Vedle motivace v podobě atraktivních cen představuje též přímý zdroj dat k detekci jednotlivých obchodních interakcí uskutečněných u subjektů, které jsou do soutěže zapojené.

Jak si tedy v tomto kontextu vede spotřebitelská soutěž na Broumovsku? „V současné době (konec října – pozn. autora) je v oběhu mezi partnery na 7 500 etiket, přičemž etikety výstavy PLAY a Broumovského kláštera v tomto počtu nefigurují, neboť jsou pro účast v soutěži povinné. Lze tedy konstatovat, že se v regionu doposud uskutečnilo kolem 7 500 interakcí obchod-prodej se záměrem získání etikety v minimální hodnotě 100,- Kč,“ ilustruje pro představu Mgr. Jan Hruška, podílející se na organizaci soutěže. Máme tak před sebou první fázi celkového multiplikačního potenciálu, který tyto lokální transakce představují pro region v případě, že subjekty zapojené do soutěže opět větší část těchto zisků „otočí“ ve své lokalitě. Pro zákazníky pak číslo zmíněné Janem Hruškou ukazuje minimální dosah informovanosti o výhodách lokální ekonomiky v místní populaci, čímž přispívá ke zmíněnému nastavení myšlení tuzemského spotřebitele ve prospěch rozvoje lokální ekonomiky.

 

ORP Valašské Meziříčí zasvěcuje svou strategii místního rozvoje lokální ekonomice

Iniciativa v rozvoji podmínek pro fungující lokální ekonomiku jako pilíře všestranně prosperujícího regionu nevychází pouze ze strany soukromých subjektů, nýbrž stává se stále častěji tématem místních samospráv. V nedávných komunálních volbách tento trend pronikl, ve srovnání se situací před čtyřmi lety, výrazněji do slovníku předvolebních kampaní. Dokonce lze nalézt příklady samospráv, které se pro systematickou podporu tohoto fenoménu rozhodly ještě ve svém funkčním období.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí – mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko přišel v rámci Akčního plánu rozvoje s návrhem Strategie místního rozvoje pro podporu lokální ekonomiky. Podle referenta oddělení územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Valašské Meziříčí, Ing. Daniela Šuláka, vyplynula potřeba zaměřit se na zefektivnění podmínek pro rozvoj lokální ekonomiky v průběhu diskusních jednání představitelů zmíněného mikroregionu, který zahrnuje shodnou oblast jako ORP Valašské Meziříčí. „Jelikož naše činnost v rámci regionálního rozvoje zahrnuje sociální oblast a školství, téma lokální ekonomiky se ukázalo jako segment, který přirozeně doplňuje celou problematiku,“ přibližuje vznik podobné iniciativy na úrovni samosprávy Daniel Šulák. Do procesu tvorby této strategie budou zapojeni představitelé měst a obcí, zástupci kulturního dění v obcích a městech, představitelé podnikatelského sektoru, veřejnost a také aktivní tvůrci lokální ekonomiky.

S ohledem na aktuální povolební situaci se může tento krok jevit jako nejistý, neboť v obcích a městech vznikají nová zastupitelstva. „V našem případě je výhodou, že mnozí původní zastupitelé, kteří jsou naší strategii nakloněni, svůj mandát obhájili. Můžeme se proto věnovat její systematické přípravě,“ dodává Daniel Šulák k situaci na Valašskomeziříčsku. Jako první krok v procesu zapojení podnikatelského sektoru vidí rozjezd tzv. Podnikatelského kruhu, který představuje platformu pravidelných osobních interakcí místních podnikatelů, čímž se posiluje multiplikační efekt plynoucí z obchodních transakcí na lokální úrovni. Zároveň se tím buduje transparentní prostředí pro spolupráci s místní samosprávou a neziskovým sektorem.

Podnikatelský kruh představuje jeden z mechanismů zahrnutých v programu Podpora lokální ekonomiky v praxi, jehož prezentace proběhla vedle Valašského Meziříčí v polovině září také ve Zlíně za účasti místopředsedkyně Senátu PČR, PaedDr. Aleny Gajdůškové. Dle jejích slov nabízí metodika podpory lokální ekonomiky i to, po čem v tuto chvíli volají místní firmy, tj. navození lepší komunikace se samosprávou včetně synergie s neziskovými organizacemi. „Prezentace tohoto projektu jeho účastníky ve Zlíně, včetně mě, úplně nadchla. Rezonovala v nás Baťovská praxe propojení firmy, města, vzájemného poskytování služeb a rozvoj, který tato praxe znamenala,“ doplňuje Gajdůšková na adresu projektu. Silnou motivaci pro firmy a jejich marketingovou podporu pak vidí v Soutěži (koncept oSOBnĚ probíhající na Broumovsku – pozn. autora). „Naprosto fantastické je, že výsledky jsou prokazatelné a dokonce měřitelné. Ve Zlíně tento projekt chceme realizovat,“ dodává Alena Gajdůšková k tématu lokální ekonomiky, které se v tuzemsku začíná těšit čím dál větší pozornosti.

Moderní obec 09/2014: Jan Brabec (ProRegiony), Marek Pavlík (M.C.Triton)